Главная

Дерево кедр
Лекарственные растения
Сон и его лечение
Питание
Нормализация давления
Снятие боли
Народные средства
Природа целлюлита
Фитотерапия
Услуги Фито Центраг.Алматы
ул. Абылай-Хана д. 86

Тел:
+7(727)272-90-95
Факс:
+7(727)272-46-40


e-mail:
spa-prim-tau@list.ru


Табигат.

| RUS | KAZ | ENG |


Табигат сыйы - денсаулык игiлiгiне!

Балкарагайдын ерекше касиеттерi!
Балкарагай емдiк касиеттерге ие. Онын агзадагы жyйке, иммунды жане журек-кан тамырлары жуйесiне айрыкша ыкпалы бар. Жылыткан кезде балкарагайдан элсiз бал татымды хош иiс шыгады, оз кезегiнде бyл иiстiн адамнын тэн жане рухани эл-аукатына тигiзер эсерi зор. Балкарагайдын жупар иiсi агзанын тыныгуына, сонымен бiрге дененiн кунделiктi куйбеленнен айыгуына оз ыкпалын тигiзбей коймайды.

Балкарагайлы Фито Бошке – тыныгу жэне сыркаттан арылудын жана эдiсi!
Фито-Бошке шаршаудан кутылуга, алтай шоптерiнiн хош иiсiнiн аркасында жана куш-куат жинауга жэрдемдеседi. Агзанын жалпы жагдайын жаксартып, оны сергiтедi жэне жасартады. Балкарагай бошкесiнiн ен басты ерекшелiгi – жогары температурада балкарагай агашынын адамга кажеттi барлык табиги белсенді заттары мен сеанс кезінде колданылатын шоптердiн пайдалы кундылыктарын сактайды.
Балкарагай бошкесінін буын, тіпті сауна мен орыс моншасынын жогары температурасына шыдай алмайтындар да жаксы кабылдай алады, себебi бас жогаргы температура эсерiне шалдыкпайды (бастын кан тамырларына кысым жасалмагандыктан, дем алуга онай болады). Моншаларга караганда, бул сауыктыруларды 2-3 кунде кабылдауга болады, ягни онын емдік эсерi коп молшерде кобейе туседi.
Кыздырылып дайындалган терi шоптесiн осiмдiктердi жаксы кабылдайды, ал оз кезегiнде бyл шоптер сеанс аякталганнан кейiн де озiндiк эсерiн жалгастыра бередi жэне сол аркылы агзанын iшкi курылыстарына игi ыкпал жасайды.
Шоптердi iшкеннен горi, бyл табиги заттарды терi аркылы агза 40% -ке белсендiрек кабылдайды деп есептелiнедi. Бiрден уйкы жаксартылады, агзанын жумыс iстеу кабiлетi артады, жайлылык эсер пайда болады.

«SPA PRIM-TAU» Фито Орталыгынын кызметтерi
- Емдiк шоптердi пайдалану аркылы Балкарагайлы Фито-Бошкелер
- Фито-сусындар
- Механикалык укалау
- Колмен укалау
- Дем алу мен рахат болмесi
- Жупар иiстi фито-майлары мен тыныктыргыш кремдер
- Жуйкенiн жукаруы мен стресстен арылу жиынтыгы, уйкынын жаксаруы мен конiл-куйдiн котерiлуi, агзанын зиянды заттар мен токсиндерден тазарту
- Суйеуiш-козгалгыш аппарат пен кан тамырлар жуйесiнiн сауыгуына комектесетiн, жэне артык салмак пен целлюлитке карсы жиынтык.

Балкарагайлы Фито Бошке мыналарга септiгiн тигiзедi:
- Кан кысымынын дурысталуы
- Уйкынын жаксаруы
- Сыркат, кабыну мен тырысудан айыгу
- Кан айналымынын калыпка келуi
- Жыныс жуйесiнiн белсендiлiгi
- Иммунитеттiн ныгаюы
- Агзанын жумыс iстеу кабiлетiнiн артуы
- Конiл-куйдiн котерiлуi, стресстен арылу
- Агзанын калыпка келу урдiсiн тездету, дененiн iшкi куш-куатынын артуы
- Картаю урдiсiне кедергi жасау
- Агзадан калдыктарды шыгару
- Салмак томендету мен целлюлиттен арылу.

Бiздiн есiгiмiз сiздерге эркашан ашык!

Интернет ШАМАН! Казахстанский рейтинг. Каталог Интернет ресурсов. Казахстанский интернет. Бизнес справочник Казахстан. Каталог фирм Алматы , Астаны... Цены на товары. Карты городов Казахстана. Карта Алматы.
Сайт разработан и поддерживается Справочником Бизнес-Инфо.
Другие сайты Бизнес-Инфо